Privacyverklaring

Introductie

 

Cavelot (‘Cavelot’, ‘wij’, ‘onze’) verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen wij er graag alles aan om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en hoe we deze verwerken. Het is belangrijk dat u het beleid leest, zodat u weet hoe en waarom wij u persoonsgegevens gebruiken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren of er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid.

 

Onze contactinformatie

Cavelot
Hazelaar 15
9351 ZC Leek

E-mail: info@cavelot.nl 

Telefoonnummer: +31 (0)6 309 795 40

 

Veranderingen in het privacy beleid

Dit beleid is voor het laatste bijgewerkt op 29 december 2020

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat is verwerken van persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

 

Verwerken

Onder verwerken valt alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, gebruiken, ordenen, bekendmaken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 

U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u onze website bezoekt, het contactformulier op onze website invult, een contract ondertekent, iets koopt via onze webshop of via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt.

 

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan die we als volgt hebben gegroepeerd:

 

 • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke id.
 • Contactgegevens: factuuradres, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Transactiegegevens: bankrekeningnummer, details over betalingen van en naar u en andere details van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens: IP adres, uw aanmeldingsgegevens, browsertype- en versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in type en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
 • Profielinformatie: gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen en bestellingen door u, uw interesses of voorkeuren.
 • Marketings- en communicatiegegevens: uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren.


Bijzondere persoonsgegevens

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens over u (dit omvat bijvoorbeeld gegevens over uw ras, etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen).

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 

 • Om een contract met u te sluiten en uit te voeren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Voor ons ‘gerechtvaardigd bedrijfsbelang’.
 • Op basis van toestemming. U heeft het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.


We kunnen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden gebruiken.

 

 • Wanneer u klant wordt bij Cavelot, is het noodzakelijk voor de uitvoering van het contract om persoonsgegevens te verzamelen. Wij gebruiken uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, zaken te kunnen leveren of u te kunnen voorzien van informatie, te kunnen factureren en met u te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 • Neemt u contact op via e-mail, het contactformulier op de website of op een andere manier, registreren wij het contact.
 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw gegevens noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Wij gebruiken uw gegevens dan om een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en met u te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.


Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een proces of activiteit, verwijderen wij ze.

 

Met wie delen we persoonsgegevens en waarom?

 

We kunnen uw persoonsgegevens openbaren:

We kunnen gegevens ook doorgeven om op te slaan in centrale opslagsystemen.

 • Aan onze externe dienstverleners die diensten verlenen zoals hosting van websites, gegevensanalyse, verwerking van betalingen/facturen, orderuitvoering, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, e-mail, CRM, identiteitsbeheer, controles en andere services.

Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht.

 • Wanneer u met ons als zakelijke klant, leverancier of zakenpartner communiceert, kunnen wij persoonlijke gegevens delen die beschikbaar zijn in verslagen en andere materialen die door u en/of uw bedrijf zijn verstrekt overeenkomstig een verbinding met een andere zakenpartner en/of leverancier.
 • Aan openbare en overheidsinstanties wanneer wij denken dat dat noodzakelijk of gepast is: (a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten het land van uw verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; (b) om onze voorwaarden op te leggen.


Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen. Cavelot baseert zich hierbij op:

 • Modelcontracten van de EU. Deze bevatten standaardbepalingen die worden gebruikt in overeenkomsten met dienstverleners om ervoor te zorgen dat de doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de Europese wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

 

Beveiliging

We gebruiken administratieve, organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze beveiligingscontroles zijn ontworpen om een passend niveau van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegeven te waarborgen. We controleren/testen regelmatig onze datacenters en systemen op beveiligingskwetsbaarheden.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

 

Welke rechten heeft u?

 

U heeft bepaalde rechten op het gebied van gegevensverwerking.

 

Recht op inzage

 • Dit houdt in dat u ons kunt vragen of we persoonsgegevens van u verwerken. Is dat het geval dan kunt u inzage krijgen in deze gegevens. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.


Hoe kunt u uw gegevens opvragen voor inzage?


Wilt u gegevens inzien dan dient u een verzoek in om uw gegevens in te zien.


Vermeld in uw aanvraag:

 

 • Dat u een verzoek tot recht op inzage wilt doen
 • Welke gegevens u wilt inzien als u een specifiek inzageverzoek heeft.


U kunt een verzoek tot inzage van gegevens op de volgende manieren bij ons indienen:

 

 • Via onze website
  Vul het contactformulier in op onze website
 • Per post
  Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens via de contactpagina

    Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

 

 • Recht op rectificatie
  Dit recht houdt in dat u ont kunt vragen om uw gegevens te wijzigen of om aanvullingen te doen als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt. . Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.

 

Hoe kunt uw gegevens rectificeren?

 

Een verzoek tot rectificatie kunt u bij ons schriftelijk indienen.

 

Vermeld in uw aanvraag:

 

 • Dat u een verzoek tot recht op rectificatie wilt doen.
 • Welke wijziging of aanvulling van uw gegevens u wilt laten doen.


U kunt een verzoek tot rectificatie op de volgende manieren bij ons indienen:

 

 • Via onze website
  Vul het contactformulier in op onze website
 • Per post
  Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens via de contactpagina


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

 

 • Recht op verwijdering van gegevens
  U kunt ons in bepaalde situaties vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens en uw belang daarbij boven het belang van Cavelot gaat om deze gegevens te verwerken. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.


Hoe maakt u gebruik van uw recht op gegevensverwijdering?

 

Een verzoek om uw gegevens te laten wissen kunt u schriftelijk bij ons indienen.

 

Vermeld in uw aanvraag:

 • Dat u een verzoek tot gegevensverwijdering wilt doen.
 • Welke gegevens u wilt laten wissen.

 
U kunt een verzoek tot verwijdering van gegevens op de volgende manieren bij ons indienen:

 • Via onze website
  Vul het contactformulier in op onze website
 • Per post
  Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens via de contactpagina


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

 

 • Recht op beperking van verwerking
  U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken.

  U hebt in de onderstaande gevallen het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken:
  • U bent van mening dat de informatie onjuist is.
  • Wij verwerken de gegevens onrechtmatig.


Hoe maakt u gebruik van uw recht op beperking van verwerking?

 

Een verzoek op bewerking van verwerking kunt u schriftelijk bij ons indienen.

 

Vermeld in uw aanvraag:

 

 • Dat u een verzoek op beperking van verwerking wilt doen.
 • Om welke gegevens het gaat.

 
U kunt een verzoek op beperking van verwerking op de volgende manieren bij ons indienen:

 

 • Via onze website
  Vul het contactformulier in op onze website
 • Per post
  Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens via de contactpagina


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

 

 • Recht op dataportabiliteit
  Dit recht gaat over de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt uw persoonsgegevens opvragen om deze zelf te gebruiken, of om deze mee te nemen naar een andere organisatie. Voor zover technisch mogelijk zullen we uw persoonsgegevens overdragen. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren.


Hoe maakt u gebruik van uw recht op dataportabiliteit?

Een verzoek op dataportabiliteit kunt u schriftelijk bij ons indienen.


Vermeld in uw aanvraag:

 • Dat u een verzoek op dataportabiliteit wilt doen.
 • Welke gegevens u wilt laten ontvangen

 

U kunt een verzoek op dataportabiliteit op de volgende manieren bij ons indienen:

 

 • Via onze website
  Vul het contactformulier in op onze website
 • Per post
  Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens via de contactpagina


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.

 • Recht om een klacht in te dienen
  Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij hebben gereageerd, hebt u het recht om bij ons een klacht in te dienen.

  U kunt uw klacht op de volgende manieren bij ons indienen:
  • Via onze website
   Vul het contactformulier in op onze website
  • Per post
   Wilt u uw verzoek per post indienen? U vindt de adresgegevens via de contactpagina


Binnen één maand ontvangt u een reactie op uw verzoek.


U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie van uw land of regio.

 

Cookie beleid

 

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt of handelingen verricht op het internet. Als we aan “cookies” refereren, bedoelen we daarmee ook andere technologie met vergelijkbare doelen, zoals tags en identifiers.

 

Cookies helpen om de ervaring tijdens het bezoeken van onze website zo goed te maken en ze onthouden uw voorkeuren voor een volgend bezoek. Cookies kunnen permanent of tijdelijk zijn. Permanente cookies worden opgeslagen op uw device gedurende een bepaalde periode of totdat u ze verwijdert. Tijdelijke (sessie) cookies worden verwijdert wanneer u uw browser afsluit.

 

Hoe wij cookies gebruiken


Wij gebruiken cookies om uw ervaring tijdens uw bezoek aan onze website te optimaliseren. De cookies die we gebruiken kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën.

 

 • Operationele en functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren op de manier die een bezoeker verwacht. Ze helpen ons bijvoorbeeld om het login gedeelte van de website mogelijk te maken zodat wij u met de juiste informatie op het afgeschermde deel van onze website kunnen voorzien.
 • Performance en analytics cookies. We gebruiken deze cookies om te achterhalen hoe onze website presteert en waar deze verbeterd kan worden. Daarmee zien we bijvoorbeeld hoe bezoekers bij onze website terecht komen en hoe onze website wordt gebruikt. We kunnen informatie verkrijgen over uw device en de informatie die door bezoekers wordt bekeken of geklikt, bijvoorbeeld op een webpagina of in een nieuwsbrief. Dit leert ons hoe effectief de informatie is die wij aanbieden en zorgt ervoor dat we zo relevant mogelijk blijven.
 • Veiligheidscookies. Deze helpen ons om veiligheidsrisico’s vast te stellen en te voorkomen. We kunnen ze gebruiken om bijvoorbeeld informatie over uw sessie op te slaan, zodat anderen uw wachtwoord niet kunnen wijzigen.
 • Personalisatie en advertentie cookies. Deze cookies worden gebruikt om advertentie content die relevant voor u is aan te bieden en kunnen helpen om de effectiviteit van onze campagnes op websites van derden te verbeteren. Deze cookies worden op onze website geplaatst door service providers van derden. Ze kunnen informatie over uw surfgedrag onthouden en mogelijk begrijpen waar u zich bevindt en tot welke leeftijdscategorie u hoort. Alleen geanonimiseerde informatie wordt achterhaald en gebruikt met als doel om u informatie te bieden die relevant voor u is.


Het accepteren van cookies is geen vereiste voor het gebruiken van onze website. De meeste internet browsers accepteren cookies automatisch. Om cookies te beheersen, kunt u in de meeste browsers uw instellingen aanpassen. U kunt cookies accepteren of weigeren, of toestemming laten vragen wanneer een website cookies wil plaatsen. U kunt ook op ieder moment handmatig eerder geplaatste cookies verwijderen. Houdt u er rekening mee, dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, dit de werking van onze website of onderdelen van de website negatief kan beïnvloeden.

 

Neem contact met ons op

 

Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies, neemt u dan contact met ons op via info@cavelot.nl 

 

Laatste wijziging: 29 december 2020